โครงการ Science marketplace 2022

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Science marketplace 2022 ขึ้น ณ บริเวณลานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มชมรมและกลุ่มนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และชมดนตรีสดตลอดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน...

โครงการวินัยนิสิตพบน้อง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 งานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวินัยนิสิตพบน้อง ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมทานตะวัน SC1-200 เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ได้ทราบถึงงานวินัยนิสิตที่เกี่ยวข้องกับนิสิต วินัยจารจร รวมถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย...

โครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ห้อง 500 ที่นั่ง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีพิธีไหว้ครูจากตัวแทน...

โครงการ SC ดนตรีบำบัด ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการดนตรีบำบัด ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ลานกิจกรรม SC2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแสดงความสามารถทางด้านดนตรี และเพื่อให้นิสิตคณะวิทยาสาสตร์ผ่อนคลายจากการเรียนโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน...

โครงการ Science Talent Show 2022

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Science Talent Show 2022 ขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ห้อง 500 ที่นั่ง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์...

โครงการ Science we are cheer 2022

เมื่อวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2565 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ Science we are cheer 2022 ขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีกิจกรรมการร้องเพลงคณะวิทยาศาสตร์...

นิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมทำบุญตักบาตรน้องใหม่ ประจำปี 2565

ภาพบรรยากาศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมทำบุญตักบาตรน้องใหม่ ประจำปี 2565 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครับ

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2565

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2565 ณ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ 2565

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ห้อง 500 ที่นั่ง) โดยมีนิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการ...

ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. นิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจร่างกาย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีพี่ ๆ สโมสรนิสิตดูแลน้อง...