เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการมอบงานสานต่อสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น ณ ห้อง SC3-302 และรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคและการประเมินผลการจัดกิจกรรมสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 และส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here