เมื่อวันที่ 8 – 9 มกราคม 2565 สโมสรนิสิตจัดโครงการพี่วิดยาพาน้องติว ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 ในรายวิชาแคลคูลัส 2 และรายวิชาหลักเคมี 2 โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน 426 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here