แจ้งบัณทิตคณะวิทยาศาสตร์รุ่นปีการศึกษา 2563 (จำนวน 433 คน) เข้าตอบแบบสำรวจ ภาวะการมีงานทำ ภายในวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2564

โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

2. เมื่อเข้าระบบ จะเจอแบบสำรวจภาวะการมีงานทำในหน้าแรก

3. กรอกที่อยู่ปัจจุบันให้ถูกต้องครบถ้วน

4. กรอกข้อมูลการได้งานทำให้ถูกต้อง/ครบถ้วน

5. บันทึกข้อมูลการตอบแบบสำรวจ

6. หากต้องการแก้ไขแบบสำรวจ บัณฑิตเข้าแก้ไขได้ตลอดเวลา (ตามตัวอย่าง)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here