หัวหน้าชั้นปี 1 (รหัส 66)

จุลชีววิทยา

สตางค์

รัชฎาภรณ์ แสงทอง

ชีววิทยา

ปอยไหม

ชลธิชา วิเชียรสาร

ฟิสิกส์

เอ๋ย

นภัสสร พิมาย

คณิตศาสตร์

เติ้ล

พีรพัฒน์ ศรีหงษ์ทอง

เคมี

ป๋อมแป๋ม

อภิสิทธิ์ แสนสุข

ฟิสิกส์ประยุกต์

นโม

ญาตาวี บัวสมบูรณ์

สถิติ

โดนัท

นัทธ์หทัย สินทร

พันธุศาสตร์โมเลกุล

เนย

สุณิสา พงษ์ดิษฐ์

นวัตกรรมทางชีวเคมี

ดัสต้า

กีรตา ศรีสมครุฑ

กศ.บ.ฟิสิกส์

เติ้ล

อภิมงคล จันทร์พิพัฒน์

พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ

ปิง

ณัฐิวุฒิ เทศกูล