หัวหน้าชั้นปี 2 (รหัส 65)

จุลชีววิทยา

พิม

เพ็ญนภา พรมอุบล

ชีววิทยา

ป๋อมแป๋ม

อริยา สัตตะบุตร

ฟิสิกส์

บูม

นฤนนท์ ประสมศรี

คณิตศาสตร์

เดียร์

พัสกร สายละออ

เคมี

อาร์มิน

วัชรพงษ์ เฉียบแหลม

ฟิสิกส์ประยุกต์

เท็น

ชานนท์ เสือถ่าย

สถิติ

เต้

ธนรัชฏ์ นาหนองตูม

พันธุศาสตร์โมเลกุล

มูน

ธนาภา แสนสิงห์

นวัตกรรมทางชีวเคมี

ตุ้มเม้ง

ณัฐรดา ตรีทัศน์

กศ.บ.ฟิสิกส์

กันต์

ชิษณุพงศ์ ศรีคำแซง

พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ

น้ำหวาน

อภิชญา พละกุล