สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 2564

จำนวนโครงการสโมสรนิสิต

21
จำนวนโครงการตามแผน
10
โครงการที่ดำเนินการแล้ว
11
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ

ทำเนียบสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

นายกสโมสรนิสิต

สรวงชน สุโพธิ์

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

อุปนายกคนที่ 1

อัชฌานันท์ บุญหลาย

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

อุปนายกคนที่ 2

สุทธดร บุญมาลี

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา

อุปนายกคนที่ 3

เบญจวรรณ แสงสวัสดิ์

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

เลขานุการ

ศศิวิมล นนทวัน

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

เหรัญญิก

จุฑารัตน์ สนใจ

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

ประชาสัมพันธ์

สุชาริณี ทองภู

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา

นิสิตสัมพันธ์

วุฒิชัย มารศรี

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

ข้อมูลประมวลผล

สโรชา สุขเสน

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

วิชาการ

พิรญาณ์ ศรีภูธร

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา

สวัสดิการ

กรกนก ส่องรส

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

ศิลปวัฒนธรรม

พีธวัฒน์ โสภาเพชร์

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา

กีฬา

เปี่ยมศักดิ์ ชนะบุญ

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์

บำเพ็ญประโยชน์

นิภัทร์ วิชาสาร

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์

ออกแบบกราฟิก

เปรมกมล ประเสริฐสม

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

นันทนาการ

สุรพงษ์ โพธิ์ศรี

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

พยาบาล

สุวรัตน์ ดอนน้อย

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา

แสง สีและเสียง

จักรภพ นรสาร

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

กรรมการ

โชตินภา ชนางกลาง

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

กรรมการ

วัจพล นาคูณ

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

กรรมการ

ปวีณา ศิริทาเม็ง

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา

กรรมการ

พัชราภรณ์ อุดมกัน

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา