สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 2563

จำนวนโครงการสโมสรนิสิต

17
จำนวนโครงการตามแผน
17
โครงการที่ดำเนินการแล้ว
0
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ

ทำเนียบสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

นายกสโมสรนิสิต

ณัชพล กองพิลา

สาขาวิชาสถิติ

อุปนายกคนที่ 1

อาทิตยา ยางศรี

สาขาเคมี

อุปนายกคนที่ 2

พรทิพย์ ราชโยธี

สาขาวิชาฟิสิกส์

อุปนายกคนที่ 3

พรชิตาโง่นสา

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

เลขานุการ

สุวรรณา กุผาลัง

สาขาวิชาฟิสิกส์

เหรัญญิก

รัชฎาภร คำนาค

สาขาวิชาสถิติ

ประชาสัมพันธ์

ชัญญานุช กฤษณา

สาขาวิชาชีววิทยา

นิสิตสัมพันธ์

จิรประภา โวลา

สาขาวิชาฟิสิกส์

ข้อมูลประมวลผล

ศิริลักษณ์ วงศ์ภาคำ

สาขาวิชาเคมี

ศิลปกรรม

นฤมล ภูมิชัยโชติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สวัสดิการ

ธัญชนก แดนกาไสย

สาขาวิชาชีววิทยา

ศิลปะและวัฒนธรรม

พรวิภา ไค่นุ่นจันทร์

สาขาวิชาเคมี

กีฬา

สุริยา หนองแก

สาขาวิชาฟิสิกส์

บำเพ็ญประโยชน์

วรพรรณ เสนาสุ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

พัสดุ

วันวิสาข์ จันทร์เต

สาขาวิชาฟิสิกส์

ปฏิคม

ชินดนัย เสนีไทย

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาคารและสถานที่

ปิยะพงศ์ ด้วงทอง

สาขาวิชาฟิสิกส์

กรรมการ

อุบลวรรณ จันปัญญา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

กรรมการ

วีรวัลย์ งามศิริ

สาขาวิชาเคมี

กรรมการ

ชนันดา สิงพรม

สาขาวิชาฟิสิกส์

กรรมการ

สุวีรา แซ่อึ่ง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

กรรมการ

พัชราภรณ์ อุดมกัน

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา

กรรมการ

เมธัช กิตติกา

สาขาวิชาเคมี

กรรมการ

เบญจมาพร เวฬุวันใน

สาขาวิชาชีววิทยา

กรรมการ

อินทิรา บุญตา

สาขาวิชาเคมี

กรรมการ

ปรัชกา ชูสุวรรณ

สาขาวิชาเคมี