สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 2562

จำนวนโครงการสโมสรนิสิต

20
จำนวนโครงการตามแผน
20
โครงการที่ดำเนินการแล้ว
0
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ

ทำเนียบสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

นายกสโมสรนิสิต

ศุภฤกษ์ เมชบุตร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อุปนายกคนที่ 1

วัชรินทร์ สอนวงษ์

สาขาวิชาเคมี

อุปนายกคนที่ 2

จีรภา สินสม

สาขาวิชาฟิสิกส์

อุปนายกคนที่ 3

พงศกร วงศ์สายเชื้อ

สาขาวิชาชีววิทยา

เลขานุการ

ณัฏฐา อักษา

สาขาวิชาเคมี

เหรัญญิก

นารีวัลย์ เนตรทิพย์

สาขาวิชาเคมี

เหรัญญิก

พงศกร มลสิน

สาขาวิชาสถิติ

ประชาสัมพันธ์

รัตติยา ทุงจันทร์

สาขาวิชาชีววิทยา

ประชาสัมพันธ์

สุธินี โต๊ะเครื่อง

สาขาวิชาสถิติ

ข้อมูลประมวลผล

ชุตาภรณ์ วนมา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นิสิตสัมพันธ์และวิชาการ

สิรีธร โพชะโน

สาขาวิชาเคมี

สวัสดิการ

สุธีธิดา นิลบบรรพต

สาขาวิชาชีววิทยา

ศิลปวัฒนธรรม

จุฑาทิพย์ ศรีวิเศษ

สาขาวิชาฟิสิกส์

กีฬา

ปัณณธร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

บำเพ็ญประโยชน์

เชาว์เลิศ แหวนหล่อ

สาขาวิชาสถิติ

ศิลปกรรม

ฐิติมา วานนท์

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

พัสดุ

พรัชรีย์ จันทมาศ

สาขาวิชาเคมี

ปฏิคม

จุฑาทิพย์ อินทรประสิทธิ์

สาขาวิชาสถิติ

อาคารและสถานที่

สุลลิต ศรีสว่าง

สาขาวิชาสถิติ

กรรมการ

ขวัญชนก ศิริรัตน์

สาขาวิชาฟิสิกส์

กรรมการ

กวิสรา ชมพันธ์

สาขาวิชาสถิติ

กรรมการ

พรวลัย มูลลี

สาขาวิชาสถิติ

กรรมการ

อรดี จอมทอง

สาขาวิชาสถิติ

กรรมการ

อมรรัตน์ ครุธทรง

สาขาวิชาฟิสิกส์

กรรมการ

ปรมินทร์ พุทธิวงศ์

สาขาวิชาสถิติ