ชมรมสังกัดสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ประกอบด้วย 8 ชมรม

1. ชมรมบ้านฟิสิกส์

นายณัญธพัส ชนะภัย

สาขาวิชาฟิสิกส์

ประธานชมรม

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม อาจารย์ฤทธิไกร ไชยงาม

ภาควิชาฟิสิกส์ ได้มีการจัดตั้งชมรมบ้านฟิสิกส์ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางชมรมได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียนว่า ควรมีการจัดค่ายวิชาการขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ในฐานการทดลองต่างๆ และยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2. ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวชิรวิทย์ จุลโสม

สาขาวิชาชีววิทยา

ประธานชมรม

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม อาจารย์ปัทมาวดี ปาสาจะ

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 โดยเริ่มจากกลุ่มนิสิตสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ในปีการศึกษา 2543 ได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อเป็นกลุ่มคนที่ ต้องการหาประสบการณ์ในการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยยึดการรักษาสภาพแวดล้อมหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไม่ได้มีจุดประสงค์ หรือเป้าหมายที่แน่นอน แล้วเมื่อได้ออกสู่ธรรมชาติจึงได้แนวคิดที่จะตั้งชมรมขึ้นมา เพื่อที่จะสร้างกลุ่มพลังของกลุ่มนิสิตที่จะเป็นอีกแรง ในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นโดยแน่นอนในหลักการที่ว่าปลูกฝังจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่น รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมี นายกิตติ ต้นเมืองปัก นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 เป็นประธานคนแรกขอชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ชมรมโคโลนีคลับ

นางสาวธวัลรัตน์ ศรีพิมพ์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ประธานชมรม

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม อาจารย์สุจิรา มณีรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชสุภา สุนทมาลา

ชมรมชมรมโคโลนีคลับ (Colony club) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านจุลินทรีย์ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อยอดทางด้านความคิดในการพัฒนาชุมชนต่อไป ทุกกิจกรรมที่ชมรมโคโลนีคลับ (Colony club) ได้ร่วมกันทำทุกกิจกรรมจัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คือ เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่สมาชิกในชมรมได้เก็บสั่งสมจากการเรียนในห้องเรียนหรือศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้ที่สนใจศึกษา ยังส่งเสริมให้สมาชิกมีความสามัคคี รู้จักการทำงานร่วมกันกับคนหมู่มาก มีความเสียสละ และยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

4. ชมรมสถิติ

นางสาวจิรนันท์ บุตรพรหม

สาขาวิชาสถิติ

ประธานชมรม

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม รองศาสตราจารย์นิภาพร ชุติมันต์

ชมรมสถิติได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบันนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการประชาพิจารณ์เรื่องราวต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนและนำเสนอผลงานประชาพิจารณ์ภายใต้จิตสำนึกที่ดี เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ที่ดีในการทำกิจกรรมและเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในหมู่คณะต่อองค์กรและหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ข้อมูลจากการประชาพิจารณ์เรื่องราวต่างๆเป็นการพัฒนาองค์กร หรือหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป เพื่อเน้นให้สมาชิกมีความสมัครสมานสามัคคีและเจตคติที่ดีต่อสาขาวิชาสถิติ เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตนำความรู้ความสามารถของตนเองมาสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม และทางชมรมมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเรื่อยมาทุกปี

5. ชมรมอะตอม

นางสาวศศิวิมล นนทวัน

สาขาวิชาเคมี

ประธานชมรม

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม อาจารย์วิญญา ดุงแก้ว

ชมรมอะตอม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 โดย มีการทำงานประสานงานสืบมาเป็นรุ่น ๆ และทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมออกค่ายวิชาการทางเคมี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์และการทำการทดลองจริง และเพื่อเตรียมความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

6. ชมรมเคมีสัมพันธ์

นายออรัช อะซิม

สาขาวิชาเคมี

ประธานชมรม

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์สิริ ปักเคธาติ

ในปี พุทธศักราช 2553 นิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดตั้งชมรม สโมสรเคมีสัมพันธ์ เป็นชมรมที่นิสิตภาควิชาเคมีสังกัดอยู่ ชมรมนี้ได้สืบทอดรุ่นต่อรุ่นมาเพื่อให้นิสิตมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องรวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายจากทางภาควิชาและคณะ นอกจากนี้นิสิตยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาความรู้กับชุมชนและยังอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตด้วย เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ นิสิตได้มีการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเคมีสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (bonding game) มีมหาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 13 มหาวิทยาลัย นิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วมกีฬาเคมีสัมพันธ์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550 จนถึงปัจจุบัน

7. ชมรมเป่าแก้ว

นายสุรศักดิ์ จูมพลา

สาขาวิชาเคมี

ประธานชมรม

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัณฑนา นครเรียบ

ชมรมเป่าแก้วได้ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยที่สมาชิกได้มีการเป่าแก้วเพื่อใช้ในงาน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เป็นหลัก รวมทั้งงานอื่นๆอีกตามโอกาส ในงานวันวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา ในทุกปี จะมีการเปิดโอกาสให้น้องๆเด็กนักเรียน ครู นิสิต รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมงาน วันวิทยาศาสตร์ได้มาศึกษาวิธีและลองเป่าแก้วตามความสนใจ โดยมีสมาชิกในชมรมที่มีความชำนาญ คอยแนะนำและคอยสอนให้ และยังมีการจำหน่ายผลงานแก้วเป่าในราคาย่อมเยาเพื่อเก็บไว้เป็นของ ที่ระลึกในงานวันวิทยาศาสตร์และงานอื่นๆ ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งก็จะนำมาใช้เป็นค่าอุปกรณ์เช่น แก้ว แก๊ส และอื่นๆ และนำไปใช้ในการ ออกค่ายวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีของนิสิตต่อไป

8. ชมรม Enertrics

นางสาวอวัสดา ยอดสุข

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ประธานชมรม

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม อาจารย์ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัตถุ

เมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่แล้ว เคยมีชมรมที่ให้ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาบุคลากรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์น้อยลงจึงทำให้ชมรมปิดตัวลง ปัจจุบันมีนิสิตที่สนใจความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก จึงเกิดการรวมตัวกันของนิสิต เพื่อที่จะจัดตั้งชมรมที่ให้ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า เป็นการส่งเสริมด้านการศึกษานอกชั้นเรียนและให้ความรู้กับบุคคลที่สนใจ