สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 2565

จำนวนโครงการสโมสรนิสิต 2564

8
จำนวนโครงการตามแผน
1
โครงการที่ดำเนินการแล้ว
7
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ

ทำเนียบสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

นายกสโมสรนิสิต

นายวัชรพล เจริญรัตน์

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์

อุปนายกคนที่ 1

นายมินทาดา ทันเทียม

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา

อุปนายกคนที่ 2

นางสาวภัทรวรินทร์ จันทวฤทธิ์

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

อุปนายกคนที่ 3

นายรวิชฌ์ สินธุเขตร์

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

เลขานุการ

นายวิทยา ปิยะมาตย์

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา

เหรัญญิก

นางสาวกิตติพร กุตัน

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

ออกแบบกราฟิก

นายวุฒิชัย สายตา

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์

ประชาสัมพันธ์

นางสาวกุลณัฐ บุญฮวด

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

นิสิตสัมพันธ์

นางสาวจริยา ทานนนอก

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์

นิสิตสัมพันธ์

นางสาวขวัญจิรา จารุเนตร

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์

นิสิตสัมพันธ์

นายณัฐพล ศรีสงคราม

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์

ข้อมูลและประมวลผล

นายกิตติชัย ทองดีบุตร

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา

พัสดุ

นายคันธาวัฒน์ พลมั่น

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สวัสดิการ

นางสาวณัฐรัตน์ สายเนียม

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

ศิลปวัฒนธรรม

นายภูมิรัตน์ แสงราชา

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา

กีฬา

นายณัฐนันท์ เสนาเสถียร

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์

อาคารและสถานที่

นายอัครพงษ์ ทนามศรี

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์

บำเพ็ญประโยชน์

นางสาวอภิญญา ศรีราช

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา

นันทนาการ

นายสรวิศ สุระประจิตร

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา

พยาบาล

นายรุ่งโรจน์ ไชยจันทร์

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

ออกแบบกราฟิก

นายสากล ทัศบุตร

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์

ออกแบบกราฟิก

นายอภิรักษ์ พรหมสุข

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

กรรมการ

นางสาวกิตติมา ยุบลเพลิด

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

กรรมการ

นางสาวศิริอร สวยสม

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา

กรรมการ

นางสาวจิวรักษ์ ปราศจาก

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา

กรรมการ

นางสาวหฤทัย ผลวีระศักดิ์

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

กรรมการ

นางสาววาสนา อนุญาหงษ์

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

กรรมการ

นายกฤษฎา ศรีวะอุไร

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

กรรมการ

นางสาวชญาดา พากระโทก

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา

กรรมการ

นางสาวขวัญฤทัย เเสวงดี

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

กรรมการ

นางสาวจิตรลดา มหาหิง

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์