รายงานผลโครงการ

ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 64 – กันยายน 65)

สรุปโครงการ งานพัฒนานิสิต

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดโครงการจำนวน (คน)งบประมาณ (บาท)รายงานผล
1โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ประจำปีการศึกษา 256431 ตุลาคม 256418920,000
2โครงการกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 25644-5 พฤศจิกายน 2564505,000
3โครงการผู้ประกอบการพบนิสิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 256415 ธันวาคม 25643619,300
4โครงการค่ายวิชาเคมี ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2564 (ชมรมอะตอม)18-19 ธันวาคม 25641014,000
5โครงการ MSU Open House 20217-9 มกราคม 2565207,800
6โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256429 มกราคม 256520ไม่ใช้งบประมาณ
7โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 256412 กุมภาพันธ์ 25653871,500
8โครงการผู้ประกอบการพบนิสิต ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 256424 กุมภาพันธ์ 2565284300

9โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256426 กุมภาพันธ์ 25652381,500
10โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปีการศึกษา 25653-4 มีนาคม 2565515,000
11โครงการฝึกซ้อมนิสิตต้นแบบ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 25641 เมษายน 2565425,200
12โครงการต้อนรับบัณฑิตและซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 256416 – 17 เมษายน 2565490132,800
13โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 256522 มิถุนายน 2565714120,000
14โครงการถวานเทียนพรรษา ประจำปี 256521 กรกฎาคม 2565505,000
⬇ 
15
โครงการวินัยนิสิตพบน้อง ประจำปีการศึกษา 25656 สิงหาคม 25651244,800


สรุปโครงการ สโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดโครงการจำนวน (คน)งบประมาณ (บาท)รายงานผล
1-4โครงการสานสัมพันธ์กวางน้อย ประจำปีการศึกษา 25642-4 กรกฎาคม 256462810,000
2-4โครงการ-Science-online-maeketplace-Game 256417-26 กรกฎาคม 256415060,000
3-4โครงการ Science of talent diversity 256428 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 25646213,000
4-4โครงการวิดยาพาน้องติว ประจำปีการศึกษา 256414-15 สิงหาคม 25643783,600
5-8โครงการตลาดนัดวิดยา ประจำปีการศึกษา 256411-12 ธันวาคม 256440910,000
6-8โครงการวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 256426 ธันวาคม 256432010,000
7-8โครงการพี่วิดยาพาน้องติว ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 25648-9 มกราคม 25653245,600
8-8โครงการอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 25646 กุมภาพันธ์ 25653601,500
9-8โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 25654 มีนาคม 25651,4283,000
10-8โครงการมอบงานสานต่อสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256428 มีนาคม 2565406,000
⬇ 
11-8โครงการเตรียมความพร้อมคณะดำเนินงานต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 256510 – 15 มิถุนายน 25653626,000
12-4โครงการ Science we are cheer 20222 – 3 กรกฎาคม 256552126,500
13-4
โครงการ Science talent show 202212 – 13 กรกฎาคม 256542316,500
14-4โครงการ MSU freshmen 202230 กรกฎาคม 256514210,000
15-4โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25654 สิงหาคม 256555610,000
16-4โครงการ Science marketplace 20226 สิงหาคม 256550122,500
17-4โครงการ Science tutor 202213 – 14 สิงหาคม 25651245,624
18-4โครงการ Science week 202218 สิงหาคม 25654965,704
19-4โครงการ Science talent diversity 202219 – 20 สิงหาคม 256554527,700

ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 – กันยายน 64)

สรุปโครงการ งานพัฒนานิสิต

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดโครงการจำนวน (คน)งบประมาณ (บาท)รายงานผล
1โครงการกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 25639-10 ตุลาคม 2563545,000
2โครงการฝึกซ้อมต้นแบบ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 25621-2 ธันวาคม 2563948,000
3โครงการต้อนรับบัณฑิตและซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 256210-11 ธันวาคม 2563761150,000
4โครงการวิทยาศาสตร์รวมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 256318 ธันวาคม 25633504,000
5โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 256418-19 มีนาคม 2564515,000
6โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 256417 มิถุนายน 2564679ไม่ใช้งบประมาณ
7โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 25648 กรกฎาคม 2564231,500
8โครงการวินัยนิสิตพบน้อง ประจำปีการศึกษา 256410 กรกฎาคม 2564453600
9โครงการผู้ประกอบการพบนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256417 กรกฎาคม 25643594,800
10โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256418 กรกฎาคม 25645161,200
11โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นนำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 256424 กรกฎาคม 25645351,500

สรุปโครงการ สโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดโครงการจำนวน (คน)งบประมาณ (บาท)รายงานผล
1
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 256330 ตุลาคม 256310025,00
2โครงการวิดยาปันสุสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 25637 ธันวาคม 256311510,000
3โครงการตลอดนัดวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256318 ธันวาคม 256317810,000
4โครงการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 256418 มีนาคม 25642033,000
5โครงการกีฬาราชพฤษ์เกมส์ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 25636-13 มีนาคม 25645160,000