ทุนการศึกษา

-------------------------------------------

ทุนกู้ยืม กยศ. คณะวิทยาศาสตร์

632
รายเก่า
354
รายใหม่
986
รวมทั้งหมด
65%
จำนวนการกู้ยืม กยศ. ของรายเก่า
35%
จำนวนการกู้ยืม กยศ. ของรายใหม่
100%
รวมทั้งหมด

ทุนการศึกษา 2564

409
ทุนให้เเปล่า
9
ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
12
รางวัลเชิดชูเกียรติ

ทุนเยียวยานิสิต 2564

จำนวน 247 คน ทุนละ 2,000 บาท

ทุนวันไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์

จำนวน 159 คน จำนวนทุน 294,500 บาท

ทุนสราวุธ เบญจกุล 2564

จำนวน 3 คน ทุนละ 15,000 บาท 1. นายวุฒิชัย มารศรี นิสิตชั้นปีที่ 3 สาชาวิชาเคมี 2. นายชลสิทธิ์ เซียงหนู นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3. นางสาวเต็มฟ้า พรมมา นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ

จำนวน 1 คน ปีละ 30,000 บาท นางสาววิมลศิริ ศรีสุข ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์

จำนวน 2 คน ปีละ 30,000 บาท นางสาวบุญยรัตน์ ถานัน ปี 4 สาขาเคมี และนางสาวกนกกาญจน์ สาระถี ปี 4 สาขาเคมี

ทุนการศึกษา ม.น.ข.

จำนวน 2 คน ปีละ 15,000 บาท 1. นายนัฐดนัย สุขวัน ปี 3 สาขาเคมี 2. นางสาวจิตาภา สระแก้ว ปี 1 สาขาเคมี

ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

จำนวน 2 คน ปีละ 14,000 บาท 1. นายเจษฎาภรณ์ โชติมุข ปี 1 สาขาเคมี 2. นางสาวณัฐกานฑ์ บุญธิเสน ปี 1 สาขาจุลชีววิทยา

ทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย

จำนวน 2 คน ปีละ 30,000 บาท 1. นางสาวเต็มศิริ การพงษ์ ปี 3 เคมี / 2. นางสาวสุพรรษา ประทุมลี ปี 2 เคมี

รางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2564

นายสุเมธี เพ็งสีแสง นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รางวัลโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 1 รางวัล 1. นางสาวครองขวัญ ภักดิ์สอนิสิทธิ์ 2. นายนัฐพงษ์ ศรีเตชะ 3. นายศุกร์ธร บุญดก(ภาควิชาคณิตศาสตร์ รางวัลเหรียญทองแดง 1. นางสาวศิริพร ศิลาพัฒน์ 2. นางสาวศิริวรรณ เหล่าพิลัย ภาควิชาฟิสิกส์ 3. นายสุริยา หนองแก 4. นายคชรินทร์ ตังพานิช (ภาควิชาฟิสิกส์) 5. นางสาวชนินาถ ศรีอัดชา 6. นางสาวพจนา โพธิ์นิล 7. นางสาวศยามล สอนบุดดี (ภาควิชาเคมี) 8. นางสาวสุดารัตน์ สุขพเนา (ภาควิชาชีววิทยา)