ทำเนียบ นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรวงชน สุโพธิ์

(มิ) - สาขาวิชาเคมี

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2564 (ปัจจุบัน)

ณัชพล กองพิลา

(พลพล) - สาขาวิชาสถิติ

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2563

ศุภฤกษ์ เมชบุตร

(เกี๋ยวอี๋) - สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ธนาธิป ภูผารส

(กุ๋ง) - สาขาวิชาชีววิทยา

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2561

สุรศักดิ์ วงเวียน

(โจ) - สาขาวิชาฟิสิกส์

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2560

จิราวุฒิ เกตุแก้ว

(กัปตัน) - สาขาวิชาเคมี

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2559

พงศกร แก้ววิเศษ

(กบ) - สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2558

ธนภัทร เหลานาคำ

(แชมป์) - สาขาวิชาจุลชีววิทยา

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2557

นิชนันท์ สามารถกิจ

(นันท์) - สาขาวิชาเคมี

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2556

อนุพงศ์ บุสทิพย์

(อ้น) - สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2555

จำเนียร วิริยศ

(โกโก้) - สาขาวิชาฟิสิกส์

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2554

ธวัชชัย ลีหล้าน้อย

(โจ้) - สาขาวิชาชีววิทยา

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2553

ธรรมจักร วาลีประโคน

(มะไฟ) - สาขาวิชาเคมี

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2552

สาธิต ศรีวะรมย์

(ใหญ่) - สาขาวิชาเคมี

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2551

ผุสดี ยกสันเทียะ

(บี) - สาขาวิชาเคมี

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2550

เมฆา ดีสงคราม

(เมฆา) - สาขาวิชาชีววิทยา

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2549

ชลธวัฒน์ มีดี

(เอิร์ท) - สาขาวิชาเคมี

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2548

อำนาจ แก้วคำจันทร์

(ไก่) - สาขาวิชาเคมี

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2547

ภาณุ พูลสวัสดิ์

(ซา) - สาขาวิชาเคมี

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2546

นพนันท์ สุนทอง

(-) - สาขาวิชาเคมี

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2545

วิฑูรย์ นิสกุล

(-) - สาขาวิชาเคมี

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2544

อภิชาต วีระประดิษฐ์

(-) - สาขาวิชาเคมี

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2543

วิทยา ทรงวิชา

(-) - สาขาวิชาเคมี

นายกสโมสรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2542