ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์

นางรัชณู กานุมาร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

 • แผนงานพัฒนานิสิต ประจำปี
 • แผนสโมสรนิสิต 4 เดือน / 8 เดือน
 • กิจกรรมนิสิตภายในคณะ (ดูแลเอกสารการเบิกจ่าย) / เอกสารการอนุมัติโครงการ
 • งานสวัสดิภาพนิสิต
 • งานวินัยนิสิต
 • งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • งานศิษย์เก่า
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต
 • ทุนการศึกษา (ภายนอก-ภายใน)

คู่มือปฏิบัติงาน

 • คู่มือปฏิบัติงานพัฒนานิสิตคณะวิทยาสาสตร์
 • คู่มือการจัดกิจกรรมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
 • คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คณะวิทยาศาสตร์

นายอนันษา ทองเหลา

นักวิชาการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

 • กิจกรรมนิสิต (ดูแลการจัดกิจกรรม) สรุปการจัดกิจกรรม / บันทึกเข้าระบบคณะและระบบมหาวิทยาลัย
 • สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
 • ชมรมสังกัดสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
 • กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. )
 • ระบบกิจกรรมนิสิต
 • ระบบธนาคารขยะคณะวิทยาศาสตร์
 • ระบบข้อมูลนิสิต
 • เว็บไซต์ / Facebook งานพัฒนานิสิต
 • การให้คำปรึกษานิสิต
 • ดูแลห้อง Science Working Space Sc2-305

คู่มือปฏิบัติงาน

 • คู่มือปฏิบัติงานพัฒนานิสิตคณะวิทยาสาสตร์
 • คู่มือการจัดกิจกรรมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
 • คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คณะวิทยาศาสตร์
 • คู่มือการสรุปโครงการ

งานวิจัย

 • การศึกษาความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ตีพิมพ์ในวารสารสาระคาม