ตรวจเชคสถานะของเอกสาร กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2564

นิสิตสามารถเช้าเชคสถานะ ของการส่งเอกสาร กยศ. ของนิสิต โดยค้นหาจากรหัสนิสิต จำนวน 11 หลัก

ระบบ dsl.studentloan

(ระบบ กยศ.)

ระบบเคดิตกิจกรรม

(ระบบ กิจกรรม)

ติดต่อเจ้าหน้าที่คณะ

(Facebook)

ขั้นตอนการสมัครกู้ยืม กยศ.

ขั้นตอนการเข้าบันทึกวงเงิน

กฎหมายและระเบียบ - กยศ.

กฎกระทรวง

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน

เงื่อนไขในการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน