Welcome to

งานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์
Student Affairs | Faculty of Science

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University

จำนวนนิสิต ระดับปริญญาตรี

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

ทุนการศึกษา / รางวัล

อแสดงความยินดี กับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ (ทุนสำหรับนิสิตปี 4 ที่มีผลการเรียนสะสม (GPAX) สูงสุด) ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ (ทุนสำหรับนิสิตปี 4 ที่มีผลการเรียนสะสม (GPAX) สูงสุด) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีผลการเรียนดีเด่น มูลค่าทุนละ 4,000

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565”

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565" นายชวิศพล สังข์ทอง นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ประเภท : ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ปีละ 25,000 บาท...

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 งานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ ขึ้น ณ ร้านมีนาเมษา จังหวัดมหาสารคาม...

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนิสิต

การเบิกค่ารักษาพยาบาล

ระเบียบการเก็บค่าเทอม

กำหนดเวลาการจัดกิจกรรม

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย

คู่มือนิสิต 2562

คู่มือนิสิต 2563

คู่มือนิสิต 2564

คู่มือนิสิต 2565

Science Working Space SC2-305

Science Working Space ห้อง SC2-305 เปิดให้บริการเวลา 12.00 - 23.00 น. ของทุกวัน
เพื่อให้นิสิตได้ใช้เป็นที่อ่านหนังสือ ทำงาน รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล นอกห้องเรียน ดูแลโดยงานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถรองรับนิสิตเข้าใช้งานสูงสูด จำนวน 60 ที่นั่ง

งานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุฤทธิ์ เจริญอินทร์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาองค์กรดิจิทัล

รัชณู กานุมาร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

อนันษา ทองเหลา

นักวิชาการศึกษา

จิวรักษ์ ปราศจาก

นายกสโมสรนิสิต 2565

จดหมายข่าว งานพัฒนานิสิต