Welcome to Faculty of Science

งานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์

STUDENT AFFAIRS

MAHASARAKHAM UNIVERSITY

จำนวนนิสิต ระดับปริญญาตรี

390
คณิตศาสตร์
579
ชีววิทยา
50
ฟิสิกส์ประยุกต์
73
สถิติ
228
จุลชีววิทยา
17
พันธุศาสตร์โมเลกุล
566
เคมี
138
ฟิสิกส์
19
นวัตกรรมทางชีวเคมี
2,060
ยอดรวม

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และทดสอบวัดความรู้ในวันเสาร์ที่ 18 ธนวาคม 2564 ณ...

แจ้งขั้นตอนการเข้าตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2563

แจ้งบัณทิตคณะวิทยาศาสตร์รุ่นปีการศึกษา 2563 (จำนวน 433 คน) เข้าตอบแบบสำรวจ ภาวะการมีงานทำ ภายในวันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2564

ทุนการศึกษา / รางวัล

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จำนวน 100 ทุน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 งานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เวลา 13.00 -...

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนิสิต

การเบิกค่ารักษาพยาบาล

ระเบียบการเก็บค่าเทอม

กำหนดเวลาการจัดกิจกรรม

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย

คู่มือนิสิต 2562

คู่มือนิสิต 2563

คู่มือนิสิต 2564

คู่มือนิสิต 2565

จำนวนโครงการฝ่ายพัฒนานิสิต

15
ปีงบประมาณ 2562
8
ปีงบประมาณ 2563
4
ปีงบประมาณ 2564
2
ปีงบประมาณ 2565

Science Working Space SC2-305

Science Working Space ห้อง SC2-305 เปิดให้บริการเวลา 12.00 - 23.00 น. ของทุกวัน
เพื่อให้นิสิตได้ใช้เป็นที่อ่านหนังสือ ทำงาน รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล นอกห้องเรียน ดูแลโดยงานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถรองรับนิสิตเข้าใช้งานสูงสูด จำนวน 60 ที่นั่ง

งานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุฤทธิ์ เจริญอินทร์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์

รัชณู กานุมาร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

อนันษา ทองเหลา

นักวิชาการศึกษา

สรวงชน สุโพธิ์

นายกสโมสรนิสิต 2564

จดหมายข่าว งานพัฒนานิสิต