Welcome to

งานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์
Student Affairs | Faculty of Science

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University

จำนวนนิสิต ระดับปริญญาตรี

372
คณิตศาสตร์
66
สถิติ
556
เคมี
572
ชีววิทยา
227
จุลชีววิทยา
132
ฟิสิกส์
45
ฟิสิกส์ประยุกต์
17
พันธุศาสตร์โมเลกุล
19
นวัตกรรมทางชีวเคมี
29
ชั้นปี 5 - 8
403
ชาย
1,603
หญิง
2,006
ยอดรวม

จำนวนิสิต แยกตามชั้นปี

592
ชั้นปี 1
503
ชั้นปี 2
467
ชั้นปี 3
415
ชั้นปี 4

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และทดสอบวัดความรู้ในวันเสาร์ที่ 18 ธนวาคม 2564 ณ...

แจ้งขั้นตอนการเข้าตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2563

แจ้งบัณทิตคณะวิทยาศาสตร์รุ่นปีการศึกษา 2563 (จำนวน 433 คน) เข้าตอบแบบสำรวจ ภาวะการมีงานทำ ภายในวันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2564

ทุนการศึกษา / รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล “นิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL” ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล "นิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL" ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวศศิวิมล นนทวัน...

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการ MSU Open House 2021

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ MSU Open House 2021 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวิธีการไลฟ์สด...

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนิสิต

การเบิกค่ารักษาพยาบาล

ระเบียบการเก็บค่าเทอม

กำหนดเวลาการจัดกิจกรรม

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย

คู่มือนิสิต 2562

คู่มือนิสิต 2563

คู่มือนิสิต 2564

คู่มือนิสิต 2565

จำนวนโครงการฝ่ายพัฒนานิสิต

27
ปีงบประมาณ 2562
22
ปีงบประมาณ 2563
16
ปีงบประมาณ 2564
0
ปีงบประมาณ 2565

Science Working Space SC2-305

Science Working Space ห้อง SC2-305 เปิดให้บริการเวลา 12.00 - 23.00 น. ของทุกวัน
เพื่อให้นิสิตได้ใช้เป็นที่อ่านหนังสือ ทำงาน รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล นอกห้องเรียน ดูแลโดยงานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถรองรับนิสิตเข้าใช้งานสูงสูด จำนวน 60 ที่นั่ง

งานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุฤทธิ์ เจริญอินทร์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์

รัชณู กานุมาร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

อนันษา ทองเหลา

นักวิชาการศึกษา

สรวงชน สุโพธิ์

นายกสโมสรนิสิต 2564

จดหมายข่าว งานพัฒนานิสิต