Welcome to

งานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์
Student Affairs | Faculty of Science

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University

จำนวนนิสิต ระดับปริญญาตรี

370
คณิตศาสตร์
57
สถิติ
533
เคมี
636
ชีววิทยา
274
จุลชีววิทยา
119
ฟิสิกส์
30
ฟิสิกส์ประยุกต์
30
พันธุศาสตร์โมเลกุล
45
นวัตกรรมทางชีวเคมี
38
กศ.บ.ฟิสิกส์
2
พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ
0
ชั้นปี 5 - 8
0
ชาย
0
หญิง
2,142
ยอดรวม
  • เดือนมกราคม - เมษายน 2565
  • ลดลง 9 คน

จำนวนิสิต แยกตามชั้นปี

568
ชั้นปี 1
579
ชั้นปี 2
500
ชั้นปี 3
466
ชั้นปี 4

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

ทุนการศึกษา / รางวัล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการ Science we are cheer 2022

เมื่อวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2565 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ Science we are cheer 2022 ขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีกิจกรรมการร้องเพลงคณะวิทยาศาสตร์...

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนิสิต

การเบิกค่ารักษาพยาบาล

ระเบียบการเก็บค่าเทอม

กำหนดเวลาการจัดกิจกรรม

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย

คู่มือนิสิต 2562

คู่มือนิสิต 2563

คู่มือนิสิต 2564

คู่มือนิสิต 2565

จำนวนโครงการฝ่ายพัฒนานิสิต

27
ปีงบประมาณ 2562
22
ปีงบประมาณ 2563
18
ปีงบประมาณ 2564
0
ปีงบประมาณ 2565

Science Working Space SC2-305

Science Working Space ห้อง SC2-305 เปิดให้บริการเวลา 12.00 - 23.00 น. ของทุกวัน
เพื่อให้นิสิตได้ใช้เป็นที่อ่านหนังสือ ทำงาน รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล นอกห้องเรียน ดูแลโดยงานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถรองรับนิสิตเข้าใช้งานสูงสูด จำนวน 60 ที่นั่ง

งานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุฤทธิ์ เจริญอินทร์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์

รัชณู กานุมาร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

อนันษา ทองเหลา

นักวิชาการศึกษา

วัชรพล เจริญรัตน์

นายกสโมสรนิสิต 2565

จดหมายข่าว งานพัฒนานิสิต