Welcome to

งานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์
Student Affairs | Faculty of Science

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University

จำนวนนิสิต ระดับปริญญาตรี

ระบบสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

ทุนการศึกษา / รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา"ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง" ประจำปีการศึกษา 2565 นางสาวปวีณา ใจหาญ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ร่วมกับกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ...

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนิสิต

การเบิกค่ารักษาพยาบาล

ระเบียบการเก็บค่าเทอม

กำหนดเวลาการจัดกิจกรรม

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย

คู่มือนิสิต 2562

คู่มือนิสิต 2563

คู่มือนิสิต 2564

คู่มือนิสิต 2565

Science Working Space SC2-305

Science Working Space ห้อง SC2-305 เปิดให้บริการเวลา 12.00 - 23.00 น. ของทุกวัน
เพื่อให้นิสิตได้ใช้เป็นที่อ่านหนังสือ ทำงาน รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล นอกห้องเรียน ดูแลโดยงานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถรองรับนิสิตเข้าใช้งานสูงสูด จำนวน 60 ที่นั่ง

งานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุฤทธิ์ เจริญอินทร์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาองค์กรดิจิทัล

รัชณู กานุมาร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

อนันษา ทองเหลา

นักวิชาการศึกษา

จิวรักษ์ ปราศจาก

นายกสโมสรนิสิต 2565

จดหมายข่าว งานพัฒนานิสิต