รายชื่อหัวหน้าชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณิตศาสตร์

คิม

นายปานเทพ ศรีสุจารย์

เคมี

เจม

นายอธิบดี สีมาสม

สถิติ

ทีน

นายธีรวุฒิ วดีศิริศักดิ์

ฟิสิกส์

อังโก๊ะ

นายณัฐนันท์ เสนาเสถียร

ชีววิทยา

อาร์มมี่

นายมินทาดา ทันเทียม

ฟิสิกส์ประยุกต์

กานต์

นายวัชรพล เจริญรัตน์

จุลชีววิทยา

ดรีม

นายอภิรักษ์ พรหมสุข

รายชื่อหัวหน้าชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณิตศาสตร์

โดม

นายธีรภัทร ศิริวัฒน์

เคมี

ดาฟ

นายจักรภพ นรสาร

สถิติ

ฟลุ๊ค

นายคณาวุฒิ นภาโชติ

ฟิสิกส์

เม่น

นายเปี่ยมศักดิ์ ชนะบุญ

ชีววิทยา

วชิ

นายวชิรวิทย์ จุลโสม

ฟิสิกส์ประยุกต์

อิฐ

นายวัจพล นาคูณ

จุลชีววิทยา

ฟลุ๊ค

นายภาณุวัฒน์ ลาสนาม

รายชื่อหัวหน้าชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณิตศาสตร์

ป๊อกแป๊ก

นางสาวศิริกัญญา พุฒิเพ็ญ

เคมี

ขวัญ

นางสาวขวัญชนก เขตบุรี

สถิติ

ฟลุ๊ค

นายอธิปกรณ์ นาถมทอง

ฟิสิกส์

ฟลุ๊ก

นายสุริยา หนองแก

ชีววิทยา

แท็ค

นายรณฤทธิ์ มินทระ

ฟิสิกส์ประยุกต์

เชฟ

นายวัชรพัฐ ธนสารจิรพงษ์

จุลชีววิทยา

ต้นโพธิ์

นายฤทธิชัย สมใจ

รายชื่อหัวหน้าชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณิตศาสตร์

หญิง

นางสาวศันศนีย์ สังข์ทอง

เคมี

ปอนด์

นายสันติ ลาคำ

สถิติ

เป้อ

นายปรมินทร์ พุทธิวงศ์

ฟิสิกส์

หนึ่ง

นายทินกร นารัตตุง

ชีววิทยา

ซิกเซนส์

นางสาวปุณญณุช ศรีไชยา

ฟิสิกส์ประยุกต์

อ้น

นายนนทชัย บัวทองหลาง

จุลชีววิทยา

เอิญ

นางสาวจุฑามาศ เหล่าทองสาร