ชมรมในสังกัดสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

จำนวน 8 ชมรม

1

ชมรมบ้านฟิสิกส์

สัญลักษณ์ชมรมบ้านฟิสิกส์

ความหมาย : อะตอม หมายถึง ความรู้ทางด้านวิชาการ และ จั่ว แสดงถึงแหล่งชุมชน แหล่งที่อยู่อาศัยของผู้คน

ประธานชมรม

นายวัชรพัฐ ธนสารจิรพงษ์

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ประวัติชมรม : ภาควิชาฟิสิกส์ได้มีการจัดตั้งชมรมบ้านฟิสิกส์ขึ้น เพื่อดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับทางภาควิชา ทางชมรมได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน ว่าควรจะมีค่ายวิชาการเกิดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นในตัวเด็กนักเรียนให้มีความสนใจที่จะศึกษาวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

2

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความหมาย : มือน้อยๆเราสามารถสร้างโลกให้สดใสได้ ใบไม้สื่อความหมายเป็นธรรมชาติ ลูกโลก หมายถึง ธรรมชาติเป็นทรัพยากรของทุกคน ที่ต้องช่วยกันดูแล สอดคล้องกับคำขวัญที่ว่า ต้นไม้ สายธาร ขุนเขา เผ่าชน

ประธานชมรม

นายเกียรติภูมิ สิงห์คำมา

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา

ประวัติชมรม : ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 โดยเริ่มจากกลุ่มนิสิตสาขาชีววิทยา ที่ได้รวมกลุ่มกันขึ้น มีจุดประสงค์เพื่อที่จะเป็นกลุ่มคนที่ต้องการหาประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ โดยยึดถือการรักษาสภาพแวดล้อม หรือเรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งทุกปีจะมีกิจกรรมออกค่ายบำเพ็ญประโยชน์ทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์สังคมสืบไป

3

ชมรมสถิติ

สัญลักษณ์ชมรมสถิติ

ความหมาย : มุ่งมั่น ตั้งใจ อย่างมีเป้าหมาย สร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์เพื่อปวงประชาในสิ่งที่ถูกต้องอย่างชอบธรรม

ประธานชมรม

นางสาวรัชฎาภร คำนาค

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถิติ

ประวัติชมรม : ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 ในชื่อ ชมรมประชาพิจารณ์ ต่อมาในปี 2550 เปลี่ยนชื่อชมรมเป็น ชมรมสถิติ มีเป้าหมายเพื่อสานต่อโครงการและปณิธานของชมรมประชาพิจารณ์ให้ต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป ชมรมสถิติมุ่งสร้างผลงานทางวิชาการ และสันทนาการให้นิสิตได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างเต็มศักยภาพของความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4

ชมรมอะตอม

สัญลักษณ์ชมรมอะตอม

ความหมาย : ขวดรูปชมพู่ แสดงถึง การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การทดลองถือเป็นการทดสอบสมมติฐานก่อนจะนำไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้อง แสดงถึง ก่อนที่จะเชื่อในสิ่งใดควรต้องมีการพิสูจน์โดยการทดลองก่อน จึงสรุปผลได้

ประธานชมรม

นายพัฒนะ พวงน้อย

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

ประวัติชมรม : ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 โดย มีการทำงานประสานงานสืบมาเป็นรุ่น ๆ และทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมออกค่ายวิชาการทางเคมี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์และการทำการทดลองจริง และเพื่อเตรียมความรู้พิ้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

5

ชมรม Enertrics

สัญลักษณ์ชมรม Enertrics

ความหมาย : คำว่า Enertrics มาจากคำว่า Energy และคำว่า Electronics รวมกัน ซึ่งหมายถึง การรวมตัวกันของนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์พลังงานและอิเล็กทรอนิกส์

ประธานชมรม

นางสาวทิพวรรณ รัตนะ

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ประวัติชมรม : เมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่แล้วเคยมีชมรมที่ให้ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาบุคลากรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์น้อยลงทำให้ชมรมปิดตัวลง ปัจจุบันมีนิสิตที่สนใจความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก จึงเกิดการรวมตัวกันของนิสิต เพื่อที่จะจัดตั้งชมรม Enertrics ที่ให้ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้าเป็นการส่งเสริมการศึกษานอกชั้นเรียนและให้ความรู้กับบุคคลที่สนใจ

6

ชมรมเคมีสัมพันธ์

สัญลักษณ์ชมรมเคมีสัมพันธ์

ความหมาย : อะตอมของสาร เป็นสื่อกลางที่แสดงความเป็นนักเคมี ตราโรจนากร หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกัน หมายถึง นิสิตเคมีผู้ที่มีใรักหวงแหน เชิดชูศักดิ์ในความเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามดังแก้วตตราดวงใจ

ประธานชมรม

นายวัชรินทร์ สอนวงษ์

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี

ประวัติชมรม : ก่อตั้งชมรมเมื่อปี 2553 โดยนิสิตภาควิชาเคมี เพื่อให้นิสิตมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องรวมทั้งการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มอบหมายจากภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย นอกจากนี้นิสิตยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน รวมถึงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และนิสิตได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเคมีสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (bonding game) โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มีทั้งด้านวิชาการและกีฬาเชื่อความสัมพันธ์

7

ชมรมโคโลนีคลับ

สัญลักษณ์ชมรมโคโลนีคลับ

ความหมาย : โคโลนี ถึงจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มเล็ก ๆ แต่ก็สามรถทำให้โลกของเราสดใสได้และสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนมากมาย ซึ่งเราก็เหมือนกันกับจุลินทรีย์ ซึ่งจะสร้างประโยชน์และอุทิศตนให้กับสังคมต่อไป ดังคำขวัญที่ว่า จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยจุลินทรีย์

ประธานชมรม

นางสาวนันทิดา ไชยวงค์

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ประวัติชมรม : ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านจุลินทรีย์ให้แก่ เด็ก เยวชน ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อยอดทางด้านความคิดในการพัฒนาชุมชนต่อไป ซึ่งทุกปีนิสิตจะได้เข้าร่วมกิจกรรม โคโลนีเกมส์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของนิสิตจุลชีววิทยากับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มีทั้งทางด้านวิชาการและด้านกีฬา

8

ชมรมเป่าแก้ว

สัญลักษณ์ชมรมเป่าแก้ว

ความหมาย : จากแท่งแก้วชิ้นเล็กที่ถูกหล่อหลอมจนกลางเป็นผลงานในรูปแบบต่าง ๆ หมายถึง จุดเริ่มต้นของเรามีคุณค่า มีความโดนเด่น ความรู้ความสามารถเปรียบเหมือนแท่งแก้วธรรมเมื่อถูกหล่อหลอม ถูกปรับปรุงทำให้เกิดเป็นผลงานที่โดนเด่นมีคุณค่า และคุณภาพอย่างอัศจรรย์

ประธานชมรม

นางสาวศรุตา ศรีมงคล

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี

ประวัติชมรม : ก่อตั้งเมื่อปี 2555 โดยสมาชิกได้มีการเป่าแก้วเพื่อใช้ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เป็นหลัก รวมทั้งงานอื่น ๆ อีกตามโอกาส โดยจะเปิดโอกาสให้น้อง ๆ เด็กนักเรียน ครู นิสิต รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมงานวันวิทยาศาสตร์ได้มาศึกษาวิธีการและลองเป่าแก้วตามความสนใจ อีกทั้งยังมีการจำหน่ายผลงานในราคาย่อมเยาเพื่อเก็บเป็นของที่ระลึกอีกด้วย