21
จำนวนโครงการตามแผน
14
โครงการที่ดำเนินการแล้ว
7
คงเหลือที่ยังไม่ดำเนินการ

นายกสโมสรนิสิต

นายณัชพล กองพิลา

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถิติ

เลขานุการ

นาวสาวสุวรรณา กุผาลัง

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์

เหรัญญิก

นางสาวรัชฎาภร คำนาค

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถิติ

อุปนายกคนที่ 1

นางสาวอาทิตยา ยางศรี

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

อุปนายกคนที่ 2

นางสาวพรทิพย์ ราชโยธี

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์

อุปนายกคนที่ 3

นางสาวพรชิตา โง่นสา

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

พัสดุ

นางสาววันวิสาข์ จันทร์เต

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกสฺ์

สวัสดิการ

นางสาวธัญชนก แดนกาไสย

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา

กีฬา

นายสุริยา หนองแก

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์

บำเพ็ญประโยชน์

นางสาววรพรรณ เสนาสุ

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

นางสาวชัญญานุช กฤษณา

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา

นิสิตสัมพันธ์

นางสาวจิรประภา โวลา

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์

ข้อมูลประมวลผล

นาวสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภาคำ

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

ปฏิคม

นายชินดนัย เสนีไทย

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ศิลปกรรม

นางสาวนฤมล ภูมิชัยโชติ

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรม

นางสาวพรวิภา ไค่นุ่นจันทร์

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

อาคารสถานที่

นายปิยะพงศ์ ด้วงทอง

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกสฺ์

กรรมการ

นางสาวอุบลวรรณ จันปัญญา

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

กรรมการ

นางสาววีรวัลย์ งามศิริ

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

กรรมการ

นางสาวชนันดา สิงพรม

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์

กรรมการ

นางสาวสุวีรา แซ่อึ่ง

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

กรรมการ

นายเมธัส กิตติกา

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

กรรมการ

นางสาวปรัชกา ชูสุวรรณ

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

กรรมการ

นางสาวเบญจมาพร เวฬุวันใน

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา

กรรมการ

นางสาวอินทิรา บุญตา

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี

Facebook

Facebook

ติดต่อสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านช่องทาง Facebook