ประเภททุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

0
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษารวม (คน)
0
กยศ.
0
กรอ.

ประเภททุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

246
ทุนให้เปล่า (ปี2564)
5
ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
0
รางวัลเชิดชูเกียรติ

ทุนเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

246
จำนวน 2,000

ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 2564

1
ปีละ 30,000 บาท / นางสาววิมลศิริ ศรีสุข

ทุนเครือเจริญ 2564

2
ปีละ 30,000 บาท / นางสาวบุญยรัตน์ ถานัน สาขาเคมี ปี 3 / นางสาวกนกกาญจน์ สาระถี สาขาเคมี ปี 3

ทุนบริษัทสยามสไมล์ 2564

1
ปีละ 60,000 บาท / นางสาวเกวลี คำสี

ทุน ม.น.ข. 2564

1
ปีละ 8,000 บาท / นายณัฐดนัย สุขวัน

ประเภททุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

817
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษารวม (คน)
723
กยศ.
94
กรอ.

ประเภททุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

493
ทุนให้เเปล่า (ปี 2563)
8
ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
4
รางวัลเชิดชูเกียรติ

ทุนวันไหว้ครู 2563

197
จำนวน 10,000/5,000/3,000/2,000/1,000/500

ทุนรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

295
จำนวนทุนละ 3,000 บาท

ทุนภูมิพล 2563

1
จำนวน 10,000 บาท/เกียรติบัตร / นางสาวรัตติยา ทุงจันทร์

ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 2563

1
ปีละ 30,000 บาท / นางสาววิมลศิริ ศรีสุข

ทุนบริษัทสยามสไมล์ 2563

1
ปีละ 60,000 บาท / นางสาวเกวลี คำสี

ทุนบุญรอดพัฒนา

1
ปีละ 25,000 บาท / นางสาวนิธินันท์ ศรีราคำ

ทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

1
ปีละ 30,000 บาท / นางสาวเหมยหลิง จำนงลัด

ทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยและวัดธรรมเจดีย์

1
ปีละ 30,000 บาท / นางสาวเติมศิริ การพงษ์

ทุนเพื่อพัฒนาชายแดนใต้

3
ปีละ 40,000 บาท / นางสาววรนุช พระเนตร / นางสาวนุรชามิตา มาลิหยัน / นายชายฟูลเลาะห์ สามะ

รางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส

3
โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ / นายรัฐพล ภูมาตนา

รางวัลนิสิตต้นแบบ (MSU FOR ALL)

1
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ / นางสาวพรทิพย์ ราชโยธี