จำนวนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)

  • คณิตศาสตร์ จำนวน 346 คน
  • สถิติ จำนวน 117 คน
  • ฟิสิกส์ จำนวน 145 คน
  • ฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 55 คน
  • ชีววิทยา จำนวน 531 คน
  • จุลชีววิทยา จำนวน 179 คน
  • เคมี จำนวน 520 คน
1,893
รวมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน นักศึกษาจบใหม่

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดใบสมัคร และเมื่อกรอกเสร็จ ต้องยื่นเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวทุนการศึกษา

ด้านการให้บริการ

ระบบสารสนเทศ (Informatics System)

ระบบนิสิต

ระบบเครดิตกิจกรรม

ระบบธนาคารขยะ

ระบบจองห้องประชุม

ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์

นางรัชณู กานุมาร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายอนันษา ทองเหลา

นักวิชาการศึกษา

นายณัชพล กองพิลา

นายกสโมสรนิสิต

Facebook

Facebook

ติดต่อฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านทางช่องทาง Facebook

ที่อยู่ติดต่อ

ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้อง SC3-219 ติดต่อ ห้องบริการนิสิต SC3-218 เบอร์โทรภายใน 1523