จำนวนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)

  • คณิตศาสตร์ จำนวน 346 คน
  • สถิติ จำนวน 117 คน
  • ฟิสิกส์ จำนวน 145 คน
  • ฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 55 คน
  • ชีววิทยา จำนวน 531 คน
  • จุลชีววิทยา จำนวน 179 คน
  • เคมี จำนวน 520 คน
1,893
รวมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนิสิตร่วมส่งประกวดคลิป VDO หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจในการดำเนินงานของระบบขนส่งทางราง

ขอเชิญนิสิตร่วมส่งประกวดคลิป VDO หัวข้อ "ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข" ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจในการดำเนินงานของระบบขนส่งทางราง ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวทุนการศึกษา

ด้านการให้บริการ

ระบบสารสนเทศ (Informatics System)

ระบบนิสิต

ระบบเครดิตกิจกรรม

ระบบธนาคารขยะ

ระบบจองห้องประชุม

ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์

นางรัชณู กานุมาร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายอนันษา ทองเหลา

นักวิชาการศึกษา

นายสรวงชน สุโพธิ์

นายกสโมสรนิสิต

Facebook

Facebook

ติดต่อฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านทางช่องทาง Facebook

ที่อยู่ติดต่อ

ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้อง SC3-219 ติดต่อ ห้องบริการนิสิต SC3-218 เบอร์โทรภายใน 1523