คณะวิทยาศาสศาสตร์ มมส
0-4375-4247-8
science@msu.ac.th

กำหนดการ

Faculty of Science, Mahasarakham University

กำหนดการดำเนินโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 (พิธีถวายสักการะฯ)

เวลา 09.00 น.
– พิธีเปิดงาน และพิธีถวายพานพุ่ม

วันที่ 4 กันยายน 2564 (การแข่งขันระดับ ม.ต้น)

เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
– การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– นิทรรศการทางด้านวิชาการของแต่ละภาควิชา/หน่วยงานภายนอกต่าง ๆ
– รายการบันเทิง  Science Show

วันที่ 5 กันยายน 2564 (การแข่งขันระดับ ม.ปลาย)

เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
– การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– การแข่งขัน crossword    ระดับมัธยมศึกษา
– นิทรรศการทางด้านวิชาการของแต่ละภาควิชา/หน่วยงานภายนอกต่าง ๆ
– รายการบันเทิง  Science Show

วันที่ 11 กันยายน 2564 (การแข่งขันระดับประถมศึกษา)

เวลา 09.00 น.-  16.30 น..
– การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
– การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
– การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
– การแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

หมายเหตุ
– กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
– การแข่งขันทุกประเภทดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ 100%
– ยกเลิกการแข่งขันหุ่นยนต์