สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562
### เลื่อนการจัดอบรม ### กิจกรรม - การแนะนำโปรแกรม R - การติดตั้งโปรแกรม R- การเตรียมข้อมูล การสร้างแฟ้มข้อมูลด้วยโปรแกรม R- ประเภทของข้อมูลในโปรแกรม R- การใช้คำสั่งและฟังก์ชันในโปรแกรม R- การจัดการข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์- การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา- การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 1 ประชาการ...
### เลื่อนการจัดโครงการ ### กิจกรรม ความสำคัญ และประโยชน์ เทคนิคการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าควบคุมโรคพืช เทคนิคและวิธีการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าอย่างง่าย วิธีการนำไปใช้ประโยชน์ (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) กลุ่มเป้าหมาย
ความเป็นมา ขอเชิญน้องๆ ผู้สนใจ เข้าร่วมสมัครโครงการ Science Camp ประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภายในค่ายจะมีกิจกรรมสนุกๆ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น กิจกรรมการละลายพฤติกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ด้วยเกมสนุกๆ จากพี่ๆ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันสนุกไปกับการชมท้องฟ้าและดวงดาวยามค่ำคืน ด้วยฐานความรู้ทางดาราศาสตร์กิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย การรับสมัคร สมัครทางออนไลน์เท่านั้น (โดยลงทะเบียนด้านล่าง)ผู้ที่สมัครก่อน...