อบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short Course)

ชื่อหลักสูตร ระดับช่วงชั้นในการศึกษา

1. โครงการสร้างนักเคมีตัวน้อย (ออกภาคสนาม 1 วัน)
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาระดับ ป.3 – ป.5
2. การทดสอบฤทธิ์ลดความดันโลหิตของเพปไทด์สกัดจากเห็ด (Anti-hypertensive activity assay of mushroom peptides)
1. นักเรียน นักศึกษา
2. นักวิจัย
3. ผู้สนใจทั่วไป
3. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเซริซินไฮโดรไลเสท (Anti-oxidant activity assay of Sericin hydrolysate)

1. นักเรียน นักศึกษา
2. นักวิจัย
3. ผู้สนใจทั่วไป
4. การเตรียมเพปไทด์สกัดและการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนส (Peptide extract preparation and anti-tyrosinase assay)
1. นักเรียน นักศึกษา
2. นักวิจัย
3. ผู้สนใจทั่วไป
5. การศึกษาโปรตีนและเอนไซม์ (Protein and Enzyme Study)
1. นักเรียน นักศึกษา
2. นักวิจัย
3. ผู้สนใจทั่วไป

6. เทคนิคการศึกษาอนุกรมวิธานของไลเคนเป็นดัชนีบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ผู้สนใจที่สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายต่ำ (Stereo zoom) และกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Compound microscope) ได้

7. เทคนิคการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารฟีนอลิกรวมและสารฟาโวนอยด์จากสารสกัดเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา
ผู้สนใจเข้าร่วม

8. การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
เกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

9. การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง (Arthrospira (Spirulina) platensis) เพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
บุคคลทั่วไปที่สนใจ
10. เทคนิคการเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์สมบัติดินเค็ม (ออกภาคสนาม 1 วัน)
1. นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2. ครูโรงเรียนประถมและมัธยม
3. บุคคลทั่วไป


11. เทคนิคการจัดจำแนกเห็ดพิษด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ผู้สนใจที่สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายต่ำ (Stereo zoom) และกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Compound microscope) ได้

12. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม R รุ่นที่ 1
บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไป