โครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน/หน่วยงานภายนอก

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ที่ หัวข้อปฏิบัติการ ระดับ ประเภท / จำนวน
1 ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อยและการนำไปใช้ มัธยมต้น บรรยาย
2 ระบบจำนวนเต็ม มัธยมต้น บรรยาย
3 เลขยกกำลังและการประยุกต์ มัธยมต้น บรรยาย
4 พื้นฐานเรขาคณิต มัธยมต้น บรรยาย
5 ทศนิยมและเศษส่วน มัธยมต้น บรรยาย
6 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการประยุกต์ มัธยมต้น บรรยาย
7 พหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม และการประยุกต์ มัธยมต้น บรรยาย
8 อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ มัธยมต้น บรรยาย
9 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และการประยุกต์ มัธยมต้น บรรยาย
10 การแปลงทางเรขาคณิต และการประยุกต์ มัธยมต้น บรรยาย
11 เส้นขนาน มัธยมต้น บรรยาย
12 สมการกำลังสอง มัธยมต้น บรรยาย
13 การแปรผัน มัธยมต้น บรรยาย
14 พื้นที่ผิวและปริมาตร มัธยมต้น บรรยาย
15 กราฟ มัธยมต้น บรรยาย
15 ระบบสมการเชิงเส้น มัธยมต้น บรรยาย
17 ความคล้าย มัธยมต้น บรรยาย
18 อสมการ มัธยมต้น บรรยาย
19 ความน่าจะเป็น มัธยมต้น บรรยาย
20 สถิติ มัธยมต้น บรรยาย
21 พาราโบลา มัธยมต้น บรรยาย
22 วงกลม มัธยมต้น บรรยาย
23 เซต มัธยมปลาย บรรยาย
24 การให้เหตุผล มัธยมปลาย บรรยาย
25 ระบบจำนวนจริง มัธยมปลาย บรรยาย
26 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน มัธยมปลาย บรรยาย
27 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น มัธยมปลาย บรรยาย
28 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น มัธยมปลาย บรรยาย
29 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ มัธยมปลาย บรรยาย
30 เรขาคณิตวิเคราะห์ มัธยมปลาย บรรยาย
31 ภาคตัดกรวย มัธยมปลาย บรรยาย
32 อัตราส่วนตรีโกณมิติ มัธยมปลาย บรรยาย
33 ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและลอการิทึม มัธยมปลาย บรรยาย
34 ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ มัธยมปลาย บรรยาย
35 เวกเตอร์ในสามมิติ มัธยมปลาย บรรยาย
36 ลำดับและอนุกรม มัธยมปลาย บรรยาย
37 จำนวนเชิงซ้อน มัธยมปลาย บรรยาย
38 ความน่าจะเป็น มัธยมปลาย บรรยาย
39 สถิติและข้อมูล มัธยมปลาย บรรยาย
40 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น มัธยมปลาย บรรยาย
41 การแจกแจงปกติ มัธยมปลาย บรรยาย
42 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล มัธยมปลาย บรรยาย
43 แคลคูลัสเบื้องต้น มัธยมปลาย บรรยาย
44 กำหนดการเชิงเส้น มัธยมปลาย บรรยาย
45 GSP กับการสำรวจพื้นที่ผิวและปริมาตร มัธยมต้น ปฏิบัติการ 30-50 คน
46 GSP กับการสำรวจเส้นขนาน มัธยมต้น ปฏิบัติการ 30-50 คน
47 GSP กับการสำรวจการแปลงทางเรขาคณิต มัธยมต้น ปฏิบัติการ 30-50 คน
48 GSP กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ มัธยมต้น ปฏิบัติการ 30-50 คน
49 GeoGebra  กับการสำรวจพื้นที่ผิวและปริมาตร มัธยมต้น ปฏิบัติการ 30-50 คน
50 GeoGebra  กับการสำรวจเส้นขนาน มัธยมต้น ปฏิบัติการ 30-50 คน
51 GeoGebra  กับการสำรวจการแปลงทางเรขาคณิต มัธยมต้น ปฏิบัติการ 30-50 คน
52 GeoGebra  กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ มัธยมต้น ปฏิบัติการ 30-50 คน
53 GSP  กับการสำรวจเรขาคณิต มัธยมปลาย ปฏิบัติการ 30-50 คน
54 GSP  กับการสำรวจภาคตัดกรวย มัธยมปลาย ปฏิบัติการ 30-50 คน
55 GSP กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ มัธยมปลาย ปฏิบัติการ 30-50 คน
56 GeoGebra กับการสำรวจเรขาคณิต มัธยมปลาย ปฏิบัติการ 30-50 คน
57 GeoGebra   กับการสำรวจภาคตัดกรวย มัธยมปลาย ปฏิบัติการ 30-50 คน
58 GeoGebra กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ มัธยมปลาย ปฏิบัติการ 30-50 คน

สาขาวิชาฟิสิกส์

ที่ หัวข้อปฏิบัติการ ระดับ ประเภท / จำนวน
1 การใช้เวอร์เนียร์แคลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ มัธยมต้น ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
2 การใช้ออสซิลโลสโคป มัธยมต้น ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
3 สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น มัธยมต้น ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
4 เกรตติงเลี้ยวเบน (ม.2-3) ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
5 การตกอิสระ (ม.2-3) ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
6 กฎของโอห์ม (ม.3) ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
7 การสั่นพ้องของคลื่นเสียง (ม.2-3) ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
8 การใช้เวอร์เนียร์แคลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
9 การใช้ออสซิลโลสโคป มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
10 สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
11 เกรตติงเลี้ยวเบน มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
12 การตกอิสระ มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
13 กฎของโอห์ม มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
14 การสั่นพ้องของคลื่นเสียง มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
15 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค(ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย) มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
16 การหาความหนาแน่นของวัตถุ มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
17 การทอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
18 แทนเจนกัลป์วานอมิเตอร์ มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
19 การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
20 วงจรเรียงกระแส มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
21 วงจร RLC ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
22 กฎการเย็นตัวของนิวตัน มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
23 การศึกษาคลื่นนิ่งในเส้นเชือกโดยวิธีของเมลด์ มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
24 การวัดสัมประสิทธิ์ความหนืดของของเหลวโดยกฎของสโตกส์ มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน

สาขาวิชาชีววิทยา

ที่ หัวข้อปฏิบัติการ ระดับ ประเภท / จำนวน
1 การใช้กล้องจุลทรรศน์และการศึกษาโครงสร้างเซลล์ มัธยมต้น ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
2 การแบ่งเซลล์ (ไมโทซิส) มัธยมต้น ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
3 เนื้อเยื่อพืช มัธยมต้น ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
4 การศึกษาโพรทิสต์และแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ มัธยมต้น ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
5 เมแทบอลิซึม มัธยมต้น ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
6 อนุกรมวิธานสัตว์ มัธยมต้น ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
7 การผ่าตัดสัตว์ มัธยมต้น ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
8 บรรพชีวินวิทยา มัธยมต้น ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
9 เทคนิคทางนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มัธยมต้น ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
10 การใช้กล้องจุลทรรศน์และการศึกษาโครงสร้างเซลล์ มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
11 การแบ่งเซลล์ (ไมโทซิสและไมโอซิส) มัธยมปลาย ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
12 เนื้อเยื่อพืช มัธยมปลาย ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
13 เนื้อเยื่อสัตว์ มัธยมปลาย ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
14 การศึกษาเม็ดเลือดของมนุษย์ มัธยมปลาย ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
15 การศึกษาโพรทิสต์และแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ มัธยมปลาย ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
16 เมแทบอลิซึม มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
17 อนุกรมวิธานพืช มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
18 อนุกรมวิธานสัตว์ มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
19 การผ่าตัดสัตว์ มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
20 การสกัด DNA (Basic) มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
21 การศึกษาลักษณะฟังไจ มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
22 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มัธยมปลาย  รับได้ไม่เกิน 30 คนค
23 บรรพชีวินวิทยา มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
24 เทคนิคทางนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
25 การศึกษาอนุกรมวิธานของไลเคนและการใช้ไลเคนตรวจสอบคุณภาพอากาศ มัธยมปลาย ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
26 การจัดจำแนกเห็ดกินได้และเห็ดพิษโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา มัธยมปลาย ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
27 การศึกษารูปร่างและลักษณะของเชื้อแบคทีเรียด้วยเทคนิคการย้อมสี มัธยมปลาย ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
28 การศึกษาโครโมโซม(Advance) มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
29 เทคนิค PCR(Advance) มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
30 การสกัด DNA (Advance) มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
31 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Advance) มัธยมปลาย รับได้ไม่เกิน 30 คน
32 การเลี้ยงผึ้ง(Advance) มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน

สาขาวิชาเคมี

ที่ หัวข้อปฏิบัติการ ระดับ ประเภท / จำนวน
1 เซลล์ไฟฟ้าเคมี มัธยมต้น ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
2 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีเบื้องต้น มัธยมต้น ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
3 การศึกษาสมบัติของสารชีวโมเลกุล มัธยมต้น ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
4 เทคนิคในการแยกของผสม มัธยมต้น ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
5 การไทเทรตกรด-เบส มัธยมต้น ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
6 การเตรียมอินดิเคเตอร์ธรรมชาติเพื่อการวิเคราะห์ความเป็นกรดเบสของสารตัวอย่างในชีวิตประจำวัน มัธยมต้น ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
7 การหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
8 การศึกษาสมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
9 การหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
10 การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
11 สมดุลเคมี มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
12 การไทเทรตกรด-เบส มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
13 การศึกษาสมบัติของสารชีวโมเลกุล มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
14 เซลล์ไฟฟ้าเคมี มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
15 การสังเคราะห์และทดสอบพลาสติก (Advance) มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
16 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Advance) มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
17 สมบัติและปฏิกิริยาเคมีของแอลกอฮอล์ กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ (Advance) มัธยมปลาย ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน