ในวันที่ 7 พ.ย. 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  จำนวนทั้งสิ้น 133 คน ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณ คุณครูสรวิชญ์ บุตรพรม หัวหน้าโครงการ และ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธ์ุ รวมทั้งทีมงาน มา ณ ที่นี้ด้วย