ในวันที่ 12  กันยายน 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น  จำนวนทั้งสิ้น 104 คน ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณ คุณครูศุภัสสร ภูเงินทุ่ง คุณครูผู้ประสานงาน และ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่นท่านผู้อำนวยการ บาดหลวงบัวทอง บุญทอด  รวมทั้งทีมงาน มา ณ ที่นี้ด้วย