ในวันที่ 12-13  กันยายน 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม  จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณ คุณครูศศิธร ปักกาโล   คุณครูผู้ประสานงาน และ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ท่านผู้อำนวยการ ดร.สมทรัพย์ ภูโสดา รวมทั้งทีมงาน มา ณ ที่นี้ด้วย