บริการวิชาการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (M.S.)ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จ.ร้อยเอ็ด จำนวนทั้งสิ้น 90 คน...

บริการวิชาการโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน “โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ ของบริการวิชาการโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ในปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่อ โครงการบูรณาการสหวิทยาเพื่อการพัฒนาชุมชนคำแคนอย่างยั่งยืน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

บริการวิชาการโรงเรียนคำม่วง จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ในการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 112 คน รายละเอียดหลักสูตร สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

บริการวิชาการโรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น ในการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 91 คน รายละเอียดหลักสูตร...

บริการวิชาการ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด ในการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 123 คน รายละเอียดหลักสูตร...

บริการวิชาการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด ในการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 90 คน รายละเอียดหลักสูตร...

บริการวิชาการโรงเรียนประทาย จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนประทาย จ.นครราชสีมา ในการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 42 คน รายละเอียดหลักสูตร...

บริการวิชาการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม

โครงการฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 60 คน...

บริการวิชาการโรงเรียนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-ม.5 โรงเรียนบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น...

บริการวิชาการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 56 คน...