โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) 5 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จ.มหาสารคาม

ในวันที่ 30 ส.ค. 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  จ.มหาสารคาม  จำนวนทั้งสิ้น...

บริการวิชาการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จ.มหาสารคาม

ในวันที่ 23 ส.ค. 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  จ.มหาสารคาม  จำนวนทั้งสิ้น...

บริการวิชาการโรงเรียนนางรอง จ.บุรีรัมย์

ในวันที่ 22 ส.ค. 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6  โรงเรียนนางรอง  จ.บุรีรัมย์  จำนวนทั้งสิ้น...

บริการวิชาการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม และ  8-9 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6  โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ...

บริการวิชาการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4  โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  จ.ร้อยเอ็ด  จำนวนทั้งสิ้น 31...

บริการวิชาการโรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8-9  กุมภาพันธ์ 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียน Gifted Student Program ระดับชั้นมัธยมตอนต้น โรงเรียนกัลยาณวัตร...

บริการวิชาการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด จำนวนทั้งสิ้น 152...

บริการวิชาการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ M.S.B. ระดับชั้นมัธยมตอนต้น โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์  จ.ร้อยเอ็ด จำนวนทั้งสิ้น 104 คน...

บริการวิชาการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class) โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

บริการวิชาการ โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 และ 23 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...