บริการวิชาการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด จำนวนทั้งสิ้น 152...

บริการวิชาการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม

โครงการฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 60 คน...

บริการวิชาการ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด ในการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 123 คน รายละเอียดหลักสูตร...

บริการวิชาการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม และ  8-9 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6  โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ...

คณะวิทยาศาสตร์ มมส เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนทั่วประเทศ เรียนต่อ มมส MSU Open House 2020

เมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคม 256 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2563 (MSU Open House 2020) ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกแห่งการศึกษาและอาชีพในฝันด้วยตัวคุณเองที่ MSU” ระหว่างวันที่ 4...

บริการวิชาการโรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น ในการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 91 คน รายละเอียดหลักสูตร...

ภาควิชาชีววิทยาศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นวิธีการต้มเกลือจากดินเค็ม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 อาจาย์และนิสิตภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นวิธีการต้มเกลือจากดินเค็ม ณ บ้านหนองเดิ่น ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยทำนุศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของพื้นที่เป็นอย่างดี

บริการวิชาการโรงเรียนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 61 คน...

บริการวิชาการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จ.มหาสารคาม

ในวันที่ 23 ส.ค. 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  จ.มหาสารคาม  จำนวนทั้งสิ้น...

โครงการคุณธรรม SCIENCE ประกายฝัน

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการคุณธรรม SCIENCE ประกายฝัน ขึ้น ณ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอซ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและให้ความรู้แก่นักเรียน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม...