บริการวิชาการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรม Gifted /AP/MED โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร ในการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์...

บริการวิชาการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รายละเอียดหลักสูตร สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://stc.msu.ac.th (ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

บริการวิชาการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม

โครงการฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 60 คน...

บริการวิชาการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20เมษายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาจังหวัดขอนแก่น ในการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 90 คน รายละเอียดหลักสูตร สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://stc.msu.ac.th (ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์...

บริการวิชาการโรงเรียนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 61 คน...

โครงการค่ายส่งเสริมวิชาการพัฒนาทัศนคติแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายส่งเสริมวิชาการพัฒนา ทัศนคติแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการบริการวิชาการโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ภายใต้ชื่อ “โครงการบูรณาการสหวิทยาเพื่อการพัฒนาชุมชนคำแคนอย่างยั่งยืน” ณ โรงเรียนคำแคนวิทยา ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทัศนคติ...

บริการวิชาการโรงเรียนคำม่วง จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ในการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 112 คน รายละเอียดหลักสูตร สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

บริการวิชาการโรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น ในการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 91 คน รายละเอียดหลักสูตร...

บริการวิชาการ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด ในการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 123 คน รายละเอียดหลักสูตร...

บริการวิชาการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (M.S.)ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จ.ร้อยเอ็ด จำนวนทั้งสิ้น 90 คน...