คณะวิทยาศาสตร์ มมส เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนทั่วประเทศ เรียนต่อ มมส MSU Open House 2020

เมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคม 256 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2563 (MSU Open House 2020) ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกแห่งการศึกษาและอาชีพในฝันด้วยตัวคุณเองที่ MSU” ระหว่างวันที่ 4...

บริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ 14-15  พ.ย. 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย  โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์  จ.สุรินทร์ จำนวนทั้งสิ้น 196...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ในวันที่ 7 พ.ย. 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  จำนวนทั้งสิ้น 133...

บริการวิชาการ โรงเรียนทรายทองวิทยา จ.ร้อยเอ็ด

ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย โรงเรียนทรายทองวิทยา จ.ร้อยเอ็ด จำนวนทั้งสิ้น 79...

บริการวิชาการโรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น

ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 177...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม

ในวันที่ 3-4  ตุลาคม 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(สสวท.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม  จำนวนทั้งสิ้น...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จ.มหาสารคาม

ในวันที่ 27  กันยายน 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  จ.มหาสารคาม  จำนวนทั้งสิ้น...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน โรงเรียนสตึก จ.บุรีรัมย์

ในวันที่ 26  กันยายน 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย  โรงเรียนสตึก จ.บุรีรัมย์  จำนวนทั้งสิ้น 54...

บริการวิชาการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

ในวันที่ 12  กันยายน 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น...

โครงการบริการวิชาการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม

ในวันที่ 12-13  กันยายน 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม  จำนวนทั้งสิ้น 60...